Pravidla Adventní soutěže s Platonem Life

finanční gramotnost,

Níže najdete úplné znění pravidel pro naši adventní soutěž:

  1. Pravidla soutěže "Adventní soutěž"

1.1 Předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel (dále jen "pravidla") soutěže s názvem "Adventní soutěž" (dále jen "soutěž"). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla soutěže. Tato pravidla mohou být měněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu uveřejněných stejně jako tento dokument.

1.2 Pořadatelem a organizátorem soutěže je společnost platon institut s.r.o. se sídlem Krakovská 583/9, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha, IČ: 08521301 (dále jen "pořadatel").

1.3 Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována či spravována provozovatelem sociálních sítí Facebook a Instagram ani s ním spojena. Provozovatelé Facebooku a Instagramu nevznikají ve spojení s touto soutěží žádné závazky ani povinnosti vůči účastníkům soutěže a je tak zcela osvobozen od jakýchkoliv závazků vůči účastníkům soutěže.

  1. Termín a místo konání soutěže

2.1 Soutěž probíhá v termínu ode dne 1.12.2020 8:00:00 hod. do 24.12.2020 24:00:00 hod. (dále jen "doba konání soutěže") na území České republiky.

  1. Účast v soutěži

3.1 Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky a Slovenska, která není ze soutěže vyloučena a splní další podmínky uvedené v těchto pravidlech (dále jen "soutěžící").

3.2 Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele a organizátora, fyzické osoby jinak spolupracující s pořadatelem nebo organizátorem na organizaci soutěže a osoby všem shora uvedeným osobám blízké. V případě, že se výhercem stane taková vyloučená osoba, výhra jí nebude předána a pořadatel podle svého uvážení může výhru poskytnout dalšímu soutěžícímu v pořadí podle těchto pravidel, případně ji použít k jiným marketingovým nebo dobročinným účelům.

3.3 Do soutěže budou zařazeni a výherci se mohou stát pouze ti soutěžící, kteří splní všechny stanovené podmínky soutěže. Organizátor a pořadatel si vyhrazují právo kdykoli dle svého uvážení posoudit splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími.

3.4 Účast v soutěži je dobrovolná.  

  1. Mechanismus soutěže, vyhodnocení a výhry v soutěži

4.1 Pokud soutěžící ještě není klientem Platon Life, zapojí se do soutěže tak, že na sebe v době konání soutěže zanechá kontaktní údaje prostřednictvím formuláře umístěného na internetových stránkách Platon Life (https://platonlife.com) a odpoví správně na všech 24 otázek, publikovaných na instagramovém účtu Platon Life. 

  1. 2 Pokud soutěžící již klientem Platon Life je, zapojí se do soutěže tak, že v době konání soutěže odpoví správně na všech 24 otázek, zveřejněných postupně na Instagramovém účtu Platon Life (https://www.instagram.com/platonlife_official/). 

4.3 Soutěžící je oprávněn se soutěže zúčastnit jenom jednou.

4.4 Organizátor a pořadatel mají výlučné právo posoudit splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími. Organizátor a/nebo pořadatel je oprávněn s konečnou platností vyloučit soutěžícího, v případě, že bude mít podezření, že soutěžící dosáhl výsledku v soutěži podvodným jednáním nebo jiným jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé ovlivnit výsledky soutěže. Toto rozhodnutí o vyloučení soutěžícího je konečné, bez možnosti odvolání.

 4.5 Výběr výherců proběhne slosováním ze všech soutěžících, kteří se zúčastnili soutěže, a kteří zcela splnili podmínky soutěže dle těchto pravidel, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů po ukončení soutěže za účasti tří (3) zástupců organizátora. Výhru získá třináct (13) soutěžících, kteří zcela splní podmínky soutěže a budou vylosováni zástupci organizátora (dále jen jednotlivě jako "výherce" a společně jako "výherci").

4.6 Výhra v soutěži je následující:

Výherci obdrží PlatonCoiny v celkové hodnotě 26 000 Kč (dále jen "výhra"). 

Každý výherce obdrží 1ks výhry a to následujícím způsobem: VÝHRY (13 celkem):

  1. místo 10 000 Kč v PLTCs

2.místo 6 000 Kč v PLTCs

3.místo 4 000 Kč v PLTCs

4.místo 600Kč v PLTCs

5.místo 600Kč v PLTCs

6.místo 600Kč v PLTCs

7.místo 600Kč v PLTCs

8.místo 600Kč v PLTCs

9.místo 600Kč v PLTCs

10.místo 600Kč v PLTCs

11.místo 600Kč v PLTCs

12.místo 600Kč v PLTCs

13.místo 600Kč v PLTCs.

4.7 V případě, že se ukáže, že výherce nemá z jakéhokoli důvodu nárok na výhru podle těchto pravidel, nebo pokud výherce výhru odmítne, je výlučně na rozhodnutí pořadatele, zda určí jako výherce dalšího soutěžícího, který také splnil veškeré podmínky účasti v soutěži a bude vylosován zástupce organizátora, nebo zda výhru použije jinak.

4.8 V případě, že se soutěže zúčastní méně účastníků, než kolik výher bylo vloženo do soutěže, pak je výlučně na rozhodnutí pořadatele, jakým způsobem naloží s nevyužitými výhrami.

  1. Předání výhercům

5.1 Výherce je povinen do pěti (5) dnů ode dne, kdy byl organizátorem telefonicky a písemně prostřednictvím e-mailové zprávy kontaktován na mobilním čísle nebo e-mailové adrese zadanými v rámci registrace v Platon Life programu, kontaktovat organizátora na e-mailové adrese info@platonfinance.com a sdělit mu údaje potřebné pro zaslání/předání výhry. Marným uplynutím lhůty stanovené v předcházející větě zanikne tento výherci nárok na výhru.

 5.2 Výhra v soutěži bude organizátorem oznámena výherci na adresu, sdělenou výhercem a bude zaslána elektronicky nejpozději do jednoho (1) týdne od vyhodnocení soutěže prostřednictvím elektronického připsání na účet Platon Life. 

 5.3 Pokud z jakéhokoliv důvodu bez zavinění organizátora nebude možné zaslanou výhru doručit výherci, propadá výhra pořadateli a je výlučně na rozhodnutí pořadatele, jakým způsobem s výhrou naloží.

  1. Zpracování osobních údajů

6.1 Soutěžící bere na vědomí, že pořadatel bude jako správce zpracovávat v souladu s příslušnými právními předpisy na ochranu osobních údajů osobní údaje soutěžícího, a to v rozsahu jeho identifikačních a kontaktních údajů. Tyto údaje jsou zpracovávány po dobu 30 dnů ode dne ukončení doby konání soutěže.

6.2 Osobní údaje budou zpracovávány na základě oprávněného zájmu správce za účelem vyhodnocení soutěže, předání výhry a z důvodu prokázání souladu při kontrolách ze strany orgánů dozoru.

6.3 Příjemcem osobních údajů poskytnutých výhercem mohou být v přímé souvislosti s touto soutěží kromě pořadatele i společnosti zajišťující odeslání a doručení výhry a další marketingové společnosti pověřené pořadatelem soutěže, s nimiž pořadatel uzavřel příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů (dále jen "zpracovatel"). Takovým zpracovatelem je zejména organizátor. Příjemci provádí zpracování obvyklým způsobem pro zajišťování soutěží.

6.4 Poskytnutí a zpracování osobních údajů výherců je nezbytné pro vyhodnocení soutěže a předání výhry. Poskytnutí osobních údajů je tak povinné a v případě neposkytnutí požadovaných údajů nebude možné výherci předat výhru.

6.5 Soutěžící má právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, včetně práva obdržet jejich kopii, právo na opravu nebo vymazání svých osobních údajů (pokud to je s ohledem na účel zpracování možné), omezení jejich zpracování, právo odvolat kdykoli svůj souhlas nebo právo vznést námitky proti zpracování (probíhá-li zpracování na základě oprávněného zájmu správce) a právo na přenositelnost údajů. Kterékoliv z těchto práv lze uplatnit dopisem, zaslaným na adresu sídla pořadatele.

6.6 Pořadatel jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož lze kontaktovat e-mailem na adrese info@platonfinance.com nebo dopisem zaslaným na adresu sídla pořadatele. V případě, že se soutěžící domnívá, že jsou porušována jeho práva v oblasti ochrany osobních údajů, může podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

6.7 Osobní údaje budou zpracovávány manuálně (v elektronické podobě), nebudou tedy předmětem automatizovaného rozhodování, včetně profilování a nebudou předávány mimo Evropský hospodářský prostor.

  1. Závěrečná ustanovení

7.1 Pořadatel ani organizátor neodpovídají za žádné technické problémy při přenosu dat prostřednictvím sítě internet nebo jinými elektronickými prostředky, ani za dostupnost stránek www.platonlife.com

 7.2 Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Práva a povinnosti vznikající v souvislosti se soutěží, která nejsou upravená v těchto pravidlech, se řídí právními předpisy České republiky.

7.3 Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž zkrátit, prodloužit či úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady, a to bez jakýchkoli nároků soutěžících vůči pořadateli soutěže, a stejně tak případně nahradit jednotlivé výhry za výhry jiného obdobného typu a odpovídající hodnoty. Jakákoliv změna v pravidlech soutěže, zrušení soutěže a nahrazení jednotlivých výher jinými bude učiněno písemně a zveřejněno na www.platonlife.com.

 7.4 Vymáhání účasti v soutěži nebo vyplacení peněžitého plnění namísto věcných výher není možné a soutěžící není oprávněn se domáhat výměny věcných výher, výhry jakkoli reklamovat nebo uplatňovat práva z vadného plnění v souvislosti s převzatými výhrami. Pořadatel a organizátor rovněž neodpovídají za jakoukoli škodu, kterou soutěžící případně utrpí v souvislosti se svou účastí v soutěži nebo s užíváním získané výhry.

7.5 Soutěžící bude ze soutěže vždy vyloučen v případě, že pořadatel nebo organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného jednání, nekalého nebo jiného jednání v rozporu s dobrými mravy nebo s těmito pravidly ze strany soutěžícího či jiné osoby, kterým pomohla danému soutěžícímu k takovému jednání nebo se na něm podílela. Soutěžící nesmí poškozovat dobré jméno pořadatele, třetích osob či chráněná práva aj.

7.6 Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání účasti v soutěži nebo výher soudní nebo jinou právní cestou je vyloučeno. V případě pochybností o dodržení pravidel soutěže, leží povinnost prokázat rozhodné skutečnosti na soutěžícím.

7.7 Tato úplná pravidla jsou zveřejněna na www.platonlife.com. V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel uvedených v kterémkoli propagačním materiálu prezentujícím tuto soutěž a těmito úplnými pravidly zveřejněnými na soutěžních stránkách, mají přednost tato úplná pravidla.

7.8. Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů souvisejících se soutěží je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetové stránky: www.coi.cz.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *